Zarejestruj się :: Zaloguj się
Koszyk: 0  szt. suma: 0.00zł
<center><b>Auto-Mix</b>
  Katalog
  Witaj Nieznajomy! Czy chcesz się zalogować? A może jeszcze nie masz u nas konta i chciałbyś założyć?
Szukaj
 
Wpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
Szukaj
 
Wpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
wyszukiwanie
Regulamin sklepu..
REGULAMIN 1. Sklep internetowy Auto-Mix Marcin Kośnik (zwany dalej także "SKLEPEM" lub „SPRZEDAWCĄ”), działający pod domeną www.auto-mix.com.pl, prowadzony jest przez Auto-Mix Marcin Kośnik. Siedziba Sprzedawcy (siedziba Sklepu) mieści się przy ul. Powstańców 28 05-200 Wołomin . Firmie nadano NIP: 125-124-92-69 2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.auto-mix.com.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów a także aby wszelkie zapisy w regulaminie były zgodne z obowiązującym prawem 3. Zamawiający w sklepie internetowym www.auto-mix.com.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.auto-mix.com.pl oraz składania KAŻDEGO zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box. § 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy 1. SPRZEDAWCA prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę auto-mix.com.pl , na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.auto-mix.com.pl 2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLIENTA adres e-mail wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia, np. numerem przesyłki. 4. KLIENT ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie podczas składania zamówienia. 5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu. Koszty dostawy widoczne są dla KLIENTA podczas składania zamówienia. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. KLIENT może samodzielnie odebrać zamówiony produkt w siedzibie SPRZEDAWCY. W takim przypadku, KLIENT w chwili odbioru, podaje dane niezbędne do odbioru. 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest PARAGON lub na życzenie KLIENTA faktura (zwane dalej „DOKUMENTAMI SPRZEDAŻY”). DOKUMENTY SPRZEDAŻY są doręczane KLIENTOWI razem z PRODUKTEM. 7. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie www.auto-mix.com.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji. 8. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w auto-mix.com.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres siedziby firmy auto-mix.com.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez www.auto-mix.com.pl dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby www.auto-mix.com.pl na swój koszt. § 2. Ceny 1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności 2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami. § 3. Termin realizacji zamówień 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia. § 4. Odstąpienie od umowy 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. 4. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 5. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. 6. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 7. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 8. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU. 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy: a. przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. przewód paliwowy o określonej przez KLIENTA długości; b. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innym rzeczami, np. programowanie modułów elektroniki; c. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e. umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. § 5. Reklamacje wad PRODUKTÓW 1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. 2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576. 3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. 4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: a) wymiany towaru na nowy; b) naprawy towaru; c) obniżenia ceny; d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. 5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; b) charakter wady – istotna czy nieistotna; c) to, czy towar był wcześniej reklamowany. 6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA: a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY albo b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów, SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. 7. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny. 8. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. 9. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail automix@poczta.onet.pl § 6. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych jest firma auto-mix.com.pl . Siedziba firmy mieści się przy ul. Powstańców 28 05-200 Wołomin, Firmie nadano NIP: 125-124-92-69 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT sklepu internetowego Autosklep-car-man.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. 3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie www.auto-mix.com.pl , KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. 5. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków. 6. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej Autosklep-car-man.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY. Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r.
Kontynuuj
Zaloguj się
Kontakt On-Line
Auto-Mix
05-126 Nieporęt
ul. Wojska Polskiego 1atel. (022) 772 00 36 Sprzedaż

tel. (022) 772 00 05 26 Warsztat

tel. (022) 772 05 25 Resory

tel. 0 507 383 885 Resory Marcin

tel. 0 504 869 017 <
automix@poczta.onet.pl

39529309
63935657
Koszyk
...jest pusty
przesylka
Wymiana bannerów